Draksjälarna

Mitt samarbete med DrakSjälarna

En del har genom åren kontaktat mig och undrat varför jag ibland hänvisar till ”Draksjälarna”. För mig är det inte konstigare än dem som kallar sig änglar och har ett samarbete med änglalika varelser. Kanaliserade budskap har ju funnits i alla tider från olika källor. Det handlar helt enkelt om olika utomjordiska grupper som kommer från olika platser i Universum, som jag ser det.

Drakar är en uråldrig symbol för kunskap, styrka och feminin energi och finns beskrivna i många kulturer runtom i världen. Ordet Dragonis har sitt ursprung från det grekiska ordet Drakoni, som betyder ”den som ser”. Drakar förknippas därför med förmågan att se det som sker utöver det normala. För oss som har en genuin kontakt med dessa väsen handlar det samarbetet till stor del om en personlig resa till självinsikt. De utmanar oss att se de mörka aspekterna av oss själva för att vi bättre ska kunna förstå våra egna liv och öden. Vi sporras till att utforska vårt psyke och våra gömda förmågor och kunskap.

Drakar är ett högadligt släkte och bör inte jämföras med reptilianer. Reptilianer har tappat kontakten till den Högsta Källan och släckt sitt inre ljus. De drivs endast av mörk negativ energi som går ut på maktbegär, girighet, förslavning och allt som egentligen bryter mot den Fria Viljan. Drakarna väljer själva vem de vill samarbeta med. Deras visdom är gränslös, deras kärlek är villkorslös. De förstår den Fria Viljan mycket väl och har stor respekt för individens resa till personlig upplysning. Drakar är ett högadligt släkte för sig och bör inte jämföras med reptilianer. Reptilianer har tappat kontakten till den Högsta Källan och släckt sitt inre ljus. De drivs endast av mörk negativ energi som går ut på maktbegär, girighet, förslavning och allt som egentligen bryter mot den Fria Viljan. Drakarna väljer själva vem de vill samarbeta med. Deras visdom är gränslös, deras kärlek är villkorslös. De förstår den Fria Viljan mycket väl och har stor respekt för individens resa till personlig upplysning.

För att vandra på de stjärnbeströdda stigarna sidan om Drakarna och ta del av livets mysterier, kräver som sagt en hel del inre arbete, innan detta utbyte blir möjligt. För att påbörja denna resa, krävs förmågan och viljan till att dyka djupt ner i sitt undermedvetna och möta alla rädslor och smärtsamma minnen som sedan länge är gömda. Denna resa är inte för vem som helst och den måste man göra ensam. De högadliga Drakarna är också godhjärtade, tålmodiga men också ganska stränga. De ser igenom fasaderna, manipulativ energi och allt som inte är i kontakt med kärleksljuset. Liksom de sanna mästarna ogillar de starkt att bli dyrkade. De äger stor visdom och kunskap inom många olika områden och vill inget annat än att vi människor ska komma i bättre kontakt med vårt Högre Jag, se vår egen gudomlighet och låsa upp vår sanna potential. Människor får tycka vad de vill om Drakar, hälften av det de tror är ändå inte sant. För mig är det en ära att vandra sidan om dessa fantastiska väsen och det är jag enormt stolt över.

My collaboration with the DragonSouls

Some have over the years contacted me and wondered why I sometimes refer to ”Dragon Souls”. To me, it is no stranger than those who call themselves angels and have a partnership with angelic beings. Channelled messages have always existed from different sources. It’s simply about alien groups coming from different places in the Universe, as I see it.

Dragons are an ancient symbol of knowledge, strength and feminine energy and are described in many cultures around the world. The word Dragonis is derived from the Greek word Drakoni, meaning ”the seer”. Dragons are therefore associated with the ability to see what is happening beyond the normal. For those of us who have a genuine contact with these beings, that collaboration is largely about a personal journey to self-insight. They challenge us to see the dark aspects of ourselves so that we can better understand our own lives and destinies. We are encouraged to explore our psyche and our hidden abilities and knowledge.

Dragons are a noble species and should not be compared to reptilians. Reptilians have lost touch with the Supreme Source and extinguished their inner light. They are driven only by dark negative energy that goes out to lust for power, greed, enslavement and everything that really violates the Free Will. The dragons themselves choose who they want to work with. Their wisdom is boundless, their love unconditional. They understand Free Will very well and have great respect for the individual’s journey to personal enlightenment.

To walk on the starred paths next to the Dragons and take part in the mysteries of life, as I said, requires a lot of inner work, before this exchange becomes possible. To begin this journey requires the ability and willingness to dive deep into one’s subconscious and face all the fears and painful memories that have long been hidden. This journey is not for everyone and you have to do it alone. The noble Dragons are kindhearted and patient but also quite firm. They see through the facades, manipulative energy and everything that is not in contact with the light of love. Like the true masters, they strongly dislike being worshiped. They possess great wisdom and knowledge in many different fields and want nothing more than for us humans to come into better contact with our Higher Self, see our own divinity and unlock our true potential. People get to think what they want about Dragons, half of what they think is still not true. For me, it is an honour to walk the beside these amazing beings and I am extremely proud of that.

© Diana Sjöbeck

As you begin your spiritual journey, you open many gates to different worlds.
Spirituality is an inner richness that can expand the insight into the presence of the diversity of energies in the wide Universe.
© Diana Sjöbeck
Giving of yourself, your inner treasures, is the finest gift you have. Some take it for granted, some despise it and some rarely show appreciation for it, even though it helps them move forward in life.
The world is made up of loving and selfish people. It is up to you to choose who YOU want to be.
© Diana Sjöbeck
It can be very difficult to shoulder the burdens of others. Helping someone is loving but never at your own expense. There are many lessons in life and one of them is to learn to set boundaries for those who take you for granted.
© Diana Sjöbeck
A highly developed guide will help you feel compassion for yourself and others. A highly developed guide will feel uplifting, loving and amazing. You decide for yourself which guides you want around you.
© Diana Sjöbeck
You have many tools at hand to create your own happiness and fill your life with joy, here and now. Life here lasts only a moment, on the whole. Therefore, every second of your life should be meaningful to YOU. In every breath you take, the light of love flows through you, this energy which you are a part of. You are the master of your own life. You are your own sun, when the darker aspects of life temporarily obscure your path. With these words I embrace your heart and give you a new hope for a brighter tomorrow.
© Diana Sjöbeck
Some people live to create endless dramas and conflicts that take a lot of energy and time. You can choose to participate in that game or excuse yourself and go your own way.
© Diana Sjöbeck
You are always loved no matter which path you choose. Everything you experience strengthens you and helps you to constantly grow and improve. Even in loveless events, you get to know yourself on a deeper level.
When your heart is opened to the unconditional love, you will understand in what way you are ONE with everything. You will understand what it means to be worthy of the best and begin to manifest the life you have always deserved.
© Diana Sjöbeck
You should never feel insignificant. You are unique, you are one in diversity. You have something that no one else has and that is that You are You.
Whatever you do, say, think or feel, there is no one else who does it in exactly the same way as you. Don’t be ashamed to be proud of yourself! Embrace yourself every day and realize that YOU ARE absolutely amazing.
© Diana Sjöbeck
To be free in one’s heart is to let go of all expectations, both your own and others’ of you. Let life show you the way by trusting that everything will come at the right time.
Have confidence that what you do not get is not worth having, there will be something much better. This applies to all aspects of your life such as relationships, partners, work and dreams. You have a tendency to stare blindly at the goal and miss many other occasions during the journey.
These opportunities can often lead to more experience and knowledge for your goal to be fulfilled. Give yourself the gift of patience, give yourself time to reflect and remember that everything you desire the Universe wants to give you from the infinite source. But without focus and a stable foundation, nothing good and lasting can be manifested.
© Diana Sjöbeck
When the soul cries in silence, it is not a sign of weakness. It hurts to heal, it is painful to release blockages. It takes great courage to dare to see oneself and the fears in the eye. The most important journey in life, takes place on the inner plane. On that journey you get to know yourself, you get a clearer insight into who you are, where you come from and why you are here. These questions are best answered from within. Listen inwardly, to the soul’s love song, the contact to the Universe’s infinite wisdom and guidance.
© Diana Sjöbeck
To be a positive role model, one who shows the way to a higher consciousness, means to practise what you preach and let others learn at their own pace and of their own free will. © Diana Sjöbeck
Your best tools for understanding the Now, to create a better future, rest in what has been. Reflection is part of your maturation process that is easily forgotten as life rolls on at an ever-increasing pace.
© Diana Sjöbeck
Do not forget to laugh a little now and then. If you take life too seriously, there is a great risk that you will lose yourself in your intellect. True wisdom sometimes comes from daring to laugh at oneself and one’s problematic situation. ”
© Diana Sjöbeck
Feel the love from my heart and my whispers that give you strength.
When darkness falls and you get lost through the maze of life,
I let my light guide you home again.
© Diana Sjöbeck
The key to happiness and liberation lies within you. Never deny the truth of your soul, speak from the heart even if your voice starts to tremble.
Even small steps are a success on unknown paths.
© Diana Sjöbeck
There is a lot to learn and discover, both in the outer and in the inner world. But it is only through your inner journeys that you gain the key to wisdom and freedom. –
© Diana Sjöbeck
This night when the stars are falling and the sorrow within you may be reminded, you should know that helping hands are always around you and wiping your tears. When the new morning dawns, you will feel lighter in your heart because you are loved and always have been. Now focus on your new life that begins from within, old has served its purpose and has nothing more to offer you.
© Diana Sjöbeck
Words are and remain creative. Always speak with integrity and always say what you mean. Avoid talking badly about yourself and others. Words carry energy and the power of your word should always go toward truth and love.
© Diana Sjöbeck
Infinite love never doubts its power, it never questions its value or purpose. It just IS. YOU are part of the infinite love and therefore you are in no way inferior in any aspect. Dare to believe in your ability, your inner spark and move forward with joy. – © Diana Sjöbeck
There is a right time to grieve, let go, be sad or angry. That time does not last forever, never forget it. – © Diana Sjöbeck
Strength is bravely walking on untrodden paths and meeting your inner fears without a drawn sword. Only with a smile and love in your heart, you can disarm all the horrors that come your way. Always trust your inner strength, you have always had it in your possession, even in those moments when you think you lost it somewhere along the way.
© Diana Sjöbeck
If you constantly allow people to drag you down to their mental level, you yourself have made it easier for them to step on you. – © Diana Sjöbeck
True wisdom does not come from repeating what others have said. Knowledge is the sum of all your experiences, for better or worse. Only you choose how this knowledge will help you move forward in life. This is true wisdom, this is what your soul wants to bring to the world. Let the soul stand out more through your own Heart. – © Diana Sjöbeck
%d bloggare gillar detta: