Drakar (sv-eng)

Drakar
The dragon is a friendly being who wants to help people. It symbolizes feminine energy, power and Mother Earth. The pearl that dragons usually are depicted with symbolizes the Kundalini energy, the inner wisdom that we all have access to.

I århundraden har draken varit symbolen för styrka och mysterier. Den har avbildats i oräkneliga legender, både i Öst och Väst. I medeltida Europa, var den en blodtörstig, eldsprutande figur. Dess illvilja och våldsamhet satte skräck i alla. I Asien, emellertid, var det tvärtom. Den allsmäktiga draken är en mytisk best som länge firats för sin välvilja, intelligens och godhet. Den anses skapa värdefull kosmisk Chi som för med sig lycka. Draken har varit en vanlig identitetssymbol för de Asiatiska kulturerna och man tror att draken ursprungligen härstammar från Kina.

Kinesiska Drakar
Den himmelska draken är Kinas symbol. Överallt i världen kallar kineser sig för “Lung Tik Chuan Ren” som betyder drakens ättlingar. Drakar nämns som gudomliga mytiska varelser som skänker överflöd, välstånd och lycka. Dess välvilja betyder storhet, dygd och välsignelser. Den kinesiska draken eller “Lung” symboliserar kraft, förträfflighet, tapperhet, djärvhet, heroism, uthållighet, adelskap och gudomlighet. En drake överkommer hinder tills framgången uppnås. Den är energisk, beslutsam, optimistisk, intelligent och ambitiös. Till skillnad från de negativa energierna som associeras med västerländska drakar är de österländska drakarna vackra, vänliga och kloka. De är orientens änglar. Istället för att vara hatade är de älskade och dyrkade. Tempel och heliga plaster har byggts för att hedra dem eftersom de kontrollerar regn, floder, sjöar och hav. Många kinesiska städer har pagoder där människor brukade bränna rökelse och be till drakarna.

Drakar anses vara visdomsfulla och har av den anledningen varit kejserliga rådgivare. Draken har blivit den ultimata beskrivningen av moder jords naturkrafter och symbolen för tur och lycka. Den anses vara den största gudomliga kraften på jorden. Den kinesiska draken ses ofta också som en symbol med gudomligt beskydd och vaksamhet. Den symboliserar rikedom, fortsatt framgång och välstånd. Draken hindrar onda andar, beskyddar de oskyldiga och skänker säkerhet. Drakar har den magiska förmågan att krympa i storlek till en silkesmask för att sen svälla upp och fylla mellanrummet mellan himmel och jord. Om den vill kan den även göra sig synlig och osynlig samt ta mänsklig form eller formen av ett djur för att utföra något hemligt uppdrag.

Drakens Pärla
Den självlysande bollen eller pärlan är ofta avbildad under drakens haka eller i luften där den jagas av en eller två drakar. Detta representerar en helig pärla av visdom eller yang energi. Pärlan härstammar ursprungligen från taoism och sägs stå för “sanning” och “liv” – oändligt liv som kan uppnås genom sanning och upplysning. Pärlan är också symbolen för universell chi, skapelsens energi.

I samband med draken har pärlan haft liknelse av åska, måne, sol, ägg och naturens skiftningar. Pärlan brukar avbildas som spiral eller glob i röd, guld, blå eller vit färg som är den sanna färgen för pärlan. Pärlan brukar också åtföljas av små blixtrar, ungefär som flammor. Enligt taoism är månen, pärlor, drakar och ormar väldigt sammanlänkade. Ormen pånyttföds när den ömsar skinn, månen pånyttföds varje månad och bägge är de symboler för odödlighet. Liksom draken är månen alltid förknippad med vatten och dess obestridliga makt över tidvattnen och allt vatten på jorden.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Dragons
For centuries, the dragon was the symbol of strength and mysteries. It has been depicted in countless legends, both in the East and West. In medieval Europe, it was a bloodthirsty, fire-breathing figure. Its malice and violence put fear in everyone. In Asia, however, it was the opposite. The almighty dragon is a mythical beast that has long been celebrated for its benevolence, intelligence and goodness. It is considered to create valuable cosmic Chi which brings happiness. The dragon has been a common identity symbol of the Asian cultures and it is believed that the dragon originally came from China.

Chinese dragons
The celestial dragon is the symbol of China. Everywhere in the world the Chinese people calls themselves ”Lung Tik Chuan Ren” which means dragon’s descendants. Dragons are mentioned as divine mythical creatures that bestows abundance, prosperity and happiness. Its benevolence means greatness, virtue and blessings. The Chinese dragon or ”Lung” symbolizes power, excellence, courage, boldness, heroism, perseverance, nobility and divinity. A dragon overcomes obstacles until success is achieved. It is energetic, decisive, optimistic, intelligent and ambitious. Unlike the negative energies associated with Western Dragons the oriental dragons are beautiful, kind and wise. They are the angels of the Orient. Instead of being hated they are loved and worshiped. Temples and holy places have been built to honor them because they control the rain, rivers, lakes and seas. Many Chinese cities have pagodas where people used to burn incense and pray to the dragons.

Dragons are considered to be wise and have, therefore, been the imperial advisors. The dragon has become the ultimate description of Mother Earth’s natural forces and the symbol of luck and happiness. It is considered the largest divine power on earth. The Chinese dragon is often seen also as a symbol of divine protection and vigilance. It symbolizes wealth, continued success and prosperity. Dragon prevents evil spirits, protects the innocent and bestows security. Dragons have the magical ability to shrink in size to a silkworm to swell up and fill the space between heaven and earth. If it wants, it can also make them visible and invisible, and take human form or shape of an animal to perform a secret mission.

The Dragon Pearl
The luminous ball is often depicted in the dragon’s chin or in the air where it is hunted by one or two dragons. This represents a sacred pearl of wisdom or yang energy. Pearl originates from Taoism and said to stand for ”truth” and ”life” – infinite lives that can be achieved through truth and enlightenment. Pearl is also the symbol of universal chi energy of creation.

In connection with the dragon, pearl had parable of thunder, moon, sun, eggs and natures changing seasons. The pearl is usually depicted as a spiral or globe of red, gold, blue or white color that is the true color of the pearl. Pearl also usually accompanied by small flashes, like flames. According to Taoism, the moon, pearls, dragons and snakes are much interconnected. The snake is reborn when it sheds its skin, the moon is reborn every month, and both are the symbols of immortality. Like the dragon, the moon is always associated with water and its undeniable power over the tides and all water on Earth.

Please share thanks

© Diana Sjöbeck

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: